top of page

 

Yeshua snakker om fremtiden.Ingen hemmelig henrykkelse! 

 

 (Det er ikke en hemmelig bortrykkelse; kristne blir lært at den er så hemmelig at den ikke finnes i Bibelen. Denne bortrykkelsen er kun for kristne, jødene vil bli etterlatt for å gå gjennom trengselen .) 

   Matteus 24:

Når du først er på veien til frelse, er du podet inn i Israel, du er en åndelig jøde. Nei, en sann jøde er en hvis hjerte er rett overfor Gud. Og sann omskjæring er ikke bare å adlyde lovens bokstav; snarere er det en forandring i hjertet produsert av Ånden. Og en person med et forandret hjerte søker ros fra Gud, ikke fra mennesker. Romerbrevet 2:29 Hvilket tegn vil signalisere din gjenkomst og verdens ende?

 1. Begynnelsen på sorger.

 2. Når du ser "ødeleggelsens vederstyggelighet",

 3. «La da de som er i Judea flykte til fjellene.

 4. Påske

 5. Sukkot

 6. Greater utvandring

 7. Da vil de utlevere deg til trengsel og drepe deg, 

 8.  For da blir det store trengsler

 9.  For falske Kristuser og falske profeter skal oppstå og vise store tegn og under
  å lure,

 10. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

 11. «Umiddelbart etter de dagers trengsel skal solen formørkes, og månen skal ikke gi sitt lys; stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rystes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg i himmelen,

 12. Guds vrede

  

 

Jesus forutsier ødeleggelsen av tempelet

24 Så gikk Jesus ut og dro fra templet, og disiplene hans gikk opp for å vise ham templets bygninger. 2 Og Jesus sa til dem: «Ser dere ikke alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal ikke en stein etterlates på en annen, som ikke skal kastes ned.»

Tidens tegn og tidens slutt

3Da han satt på Oljeberget, kom disiplene til ham for seg selv og sa: Si oss, når skal dette skje? Og hva vil være tegnet på ditt komme og på tidens ende?»

4 Og Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen bedrar dere. 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Kristus, og de skal forføre mange. 6 Og du skal høre om kriger og rykter om kriger. Se at du ikke er urolig; for [en]alle disse tingene må skje, men enden er ikke ennå. 7 For folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Og det vil bli hungersnød, [b]pest og jordskjelv på forskjellige steder. 8 Alt dette er begynnelsen på sorger.

9 Da skal de utlevere deg til trengsel og drepe deg, og du skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Og da skal mange bli fornærmet, forråde hverandre og hate hverandre. 11 Da skal mange falske profeter reise seg og forføre mange. 12 Og fordi lovløsheten vil florere, vil kjærligheten til mange bli kald. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitne for alle nasjonene, og så skal enden komme.

Den store trengsel

15 "Derfor når dere ser 'ødeleggelsens vederstyggelighet', omtalt av profeten Daniel, stå på det hellige sted" (den som leser, la ham forstå), 16"så la de som er i Judea flykte til fjellene.17 La den som er på taket ikke gå ned for å ta noe ut av huset sitt. 18 Og la den som er ute på marken, ikke gå tilbake for å hente klærne sine. 19 Men ve dem som er gravide og de som ammer i de dager! 20 Og be om at din flukt ikke må være om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det bli stor trengsel, slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse inntil denne tid, og heller aldri skal være. 22 Og uten at de dagene ble forkortet, ville intet kjød bli frelst; men for [c]utvalgtes skyld, vil de dagene bli forkortet.

23 Så om noen sier til dere: Se, her er Kristus! eller "Der!" ikke tro på det. 24 For falske Kristuser og falske profeter skal reise seg og gjøre store tegn og under for å forføre, om mulig, også de utvalgte. 25 Se, jeg har fortalt deg det på forhånd.

26 Derfor om de sier til dere: Se, han er i ørkenen! ikke gå ut; eller 'Se, han er i de indre rommene!' ikke tro på det. 27 For som lynet kommer fra øst og blinker mot vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. 28 For hvor enn kadaveret er, der skal ørnene samles.

Menneskesønnens komme

29«Umiddelbart etter de dagers trengsel skal solen formørkes, og månen skal ikke gi sitt lys; stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rystes. 30Da skal Menneskesønnens tegn vises i himmelen,og da skal alle jordens stammer sørge, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 31 Og han skal sende sine engler med stor basunklang, og de skal samle hans [d]velg fra de fire vinder, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Lignelsen om fikentreet

32 Lær nå denne lignelsen fra fikentreet: Når grenen allerede er blitt mør og gir blader, vet du at sommeren er nær. 33Slik vet også du, når du ser alt dette, at [e]det er nær – ved dørene! 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal på ingen måte forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal på ingen måte forgå.

Ingen kjenner dagen eller timen

36 Men ingen vet om den dagen og timen, ikke engang englene i [f]himmelen, men bare min Far. 37 Men som Noahs dager var, slik skal også Menneskesønnens komme være. 38 For likesom de i dagene før vannflommen spiste og drakk, giftet seg og giftet seg, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de visste det ikke før vannflommen kom og tok dem alle bort, slik skal også Menneskesønnens komme være. 40 Da skal to menn være ute på marken: den ene skal bli tatt og den andre forlatt. 41 To kvinner skal male ved bruket: den ene skal tas og den andre forlates. 42Våk derfor, for dere vet ikke hva [g]timen din Herre kommer. 43 Men dette skal du vite at dersom husets herre hadde visst hva [h]timen tyven ville komme, ville han ha sett på og ikke latt huset hans bli brutt inn. 44 Derfor vær også dere rede, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter.

Den trofaste tjeneren og den onde tjeneren

45 «Hvem er da en tro og klok tjener, som hans herre satte til herre over sitt hus, for å gi dem mat.Jeg]i termin? 46 Salig er den tjener som hans herre når han kommer, finner gjøre det. 47 Sannelig, jeg sier dere at han skal sette ham til herre over alt hans gods. 48 Men hvis den onde tjeneren sier i sitt hjerte: 'Min herre drøyer.j]hans komme,' 49 og begynner å slå sine medtjenere og å spise og drikke med de som fyller, 50 den tjeners herre kommer på en dag han ikke leter etter ham og på en time han ikke vet. av, 51 og han vil dele ham i to og gi ham hans del med hyklerne. Det skal være gråt og tannskjæring.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

 

 

 

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Lesson of the Fig Tree

32 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. 33 So also, when you see all these things, you know that he is near, cat the very gates. 34 Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
 

No One Knows That Day and Hour

36 “But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son,2 but the Father only. 37 For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, 39 and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. 40 Then two men will be in the field; one will be taken and one left. 41 two women will be grinding at the mill; one will be taken and one left. 42 Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. 43 but know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. 44 Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.

45 “Who then is the faithful and wise servant,3 whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? 46 blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. 47 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. 48 But if that wicked servant says to himself, ‘My master zis delayed,’ 49 and begins to beat his fellow servants4 and eats and drinks with drunkards, 50 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know 51 and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place cthere will be weeping and gnashing of teeth.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page